It is a company that puts the interests of both customers and society first

We will become a pivotal company of the future with creativity and advanced technology

AMECH CO.,LTD. has shared and developed high-precision Finishing Systems for domestics and foreign high-precision parts in Daedeok Special Zone Research Complex, Daedeok Techno Valley. Our company has made a conclusion and instituted our technological research through technology convergence with industry, academy, research institute. We also associated in United States of America BEPST association (Burr, Edge, Polishing, Surface Conditions, Technology) United States of America convergence technology alliance, Partnership is shared for developments and researches of precision parts Deburring, Polishing, Cleaning, Drying, developments for facilities dedicated to automation. We are confident that we have been a steady partner in improving customer’s productivity, its qualities, and trying to supply the most complete products to customers.

We will do our best to increase customer’s satisfaction as much as possible. Particularly unique patent products “EMD-Series Electro Magnetic Deburring & polishing machine” “AFM-Abrasive Flow Deburring & Polishing machine” “3-Dimensional Vibration Barrel”

“Powerful high-Speed Centrifugal Barrel machine” “Buffing & Polishing machine” “Rotary Shocking Wave Nozzle-Super Air Gun“ “Media pins, Abrasive, Compound” All our products overcame the limitations of the barrel polishing machine existed and provide the know-how of surface treatment of deburring, polishing, washing, drying system with complicated shapes and various parts to do best for the quality of products are improved and the processing effects are solved.

It is a company that puts the interests
of both customers and society first

AMECH CO.,LTD. will do best to research and try to improve the customer’s productivity and quality of products with the motto of ”Technological Challenge” “Responsible Quality” “Provides the best quality to customers”.
In order to implement social responsibility management, we will make every effort to become a company that develops together with employees and customers through continuous innovation, environment-friendly transparent management and social contribution.
In order to become a top-class company, we will continue to make efforts to become the world’s leading company in the field of precision parts deburring, polishing, cleaning finishing systems products by continuous R & D activities, facility investment, accumulation of technology, and cultivation of human resources.

AMECH CO.,LTD. đã chia sẻ và phát triển Hệ thống hoàn thiện có độ chính xác cao cho các bộ phận trong nước và các bộ phận có độ chính xác cao của nước ngoài tại Khu phức hợp Nghiên cứu Đặc khu Daedeok, Thung lũng Công nghệ Daedeok. Công ty chúng tôi đã đưa ra kết luận và bắt đầu nghiên cứu công nghệ của mình thông qua sự hội tụ công nghệ với các ngành công nghiệp, học viện, viện nghiên cứu. Chúng tôi cũng liên kết với hiệp hội BEPST của Hoa Kỳ (Burr, Edge, Đánh bóng, Điều kiện bề mặt, Công nghệ) Liên minh công nghệ hội tụ của Hoa Kỳ, Quan hệ đối tác được chia sẻ để phát triển và nghiên cứu các bộ phận chính xác Đánh bóng, Đánh bóng, Làm sạch, Sấy khô, phát triển cho cơ sở vật chất dành riêng cho tự động hóa. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi đã và đang là đối tác ổn định trong việc nâng cao năng suất, phẩm chất của khách hàng và cố gắng cung cấp những sản phẩm hoàn thiện nhất cho khách hàng.

AMECH CO.,LTD. sẽ nỗ lực hết sức để nghiên cứu và cố gắng cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm của khách hàng với phương châm “Thử thách công nghệ” “Chất lượng có trách nhiệm” “Cung cấp chất lượng tốt nhất cho khách hàng”.
Để thực hiện quản lý trách nhiệm xã hội, chúng tôi sẽ nỗ lực để trở thành một công ty phát triển cùng với nhân viên và khách hàng thông qua đổi mới liên tục, quản lý minh bạch thân thiện với môi trường và đóng góp cho xã hội.
Để trở thành một công ty đẳng cấp hàng đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mài mòn, đánh bóng, làm sạch các hệ thống hoàn thiện sản phẩm chính xác bằng các hoạt động R&D liên tục, đầu tư cơ sở vật chất, tích lũy công nghệ, và nuôi dưỡng nguồn nhân lực.
Cảm ơn bạn.

CEO / LEEM SOOK JAE