Business workplace / Nơi làm việc kinh doanh

We will become a pivotal company of the future with creativity and advanced technology
Chúng tôi sẽ trở thành một công ty quan trọng của tương lai với sự sáng tạo và công nghệ tiên tiến

 • Korea Head Office : #405-13, DUK GOK-DONG, YUSEONG GU, DAE JEON CITY,KOREA 3 (INTERNATION SCIENCE BUSINESS BELT DUNGOK DISTRICT)

  #423-EVIC(KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH) 152GAJEONG RO, YUSEONG GU, DAE JEON CITY,34129,KOREA

 • TEL : +82-42-867-2611~3
 • FAX : +82-42-867-2614

Central Research Center

 • Central Research Center

 • 주소 : #423-EVIC(KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH) 152GAJEONG RO, YUSEONG GU, DAE JEON CITY,34129,KOREA
 • TEL : +82-42-867-2611~3
 • FAX : +82-42-867-2614
 • Mobile : +82-10-4800-2611 / +82-10-9816-7522

Korea Office

 • Korea Office : #405-13, Dungok-dong, Yuseong-gu, Daejeon City Korea

  (International Science Business Belt, Dungok District)

 • TEL : +82-42-867-2611~3
 • FAX : +82-42-867-2614
 • Mobile : +82-10-4800-2611
 • E-mail : epupia@naver.com

Overseas workplace

 • Vietnam Branch : 117A.Dong Hung Thuan 05 Street, Tan Hung Thuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Mobile : 09 3733 8413 / +84-9-3733-8413
  Manager : Mr. KIM TAE  KI
  Mobile :
  +82-10-4800-2611

Amech CO.LTD Overseas Customers

Korea Office

 • Korea Office :#405-13, Dungok-dong, Yuseong-gu, Daejeon City Korea(International Science Business Belt,Dungok District)

 • TEL : +82-42-867-2611~3
 • FAX : +82-42-867-2614
 • Mobile :+82-10-4800-2611

 • E-mail : epupia@naver.com

Overseas workplace

 • Vietnam Branch : 117A.Dong Hung Thuan 05 Street, Tan Hung Thuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Mobile : 09 3733 8413 / +84-9-3733-8413
  Manager : Mr. KIM TAE  KI
  Mobile :
  +82-10-4800-2611